Laserové skenování

Jak to funguje?

Laserové skenování (LIDAR - Light Detection and Ranging) je technologie, která využívá informaci z odrazu laserového paprsku pro zachycení detailních informací o snímaném objektu a jeho okolním prostředím. Laserový skener vysílá krátké pulsy laserového světla, které se odraží od objektů a jsou zpětně zachyceny a zpracovány 3D skenerem. Pomocí časového intervalu od vyslání po přijetí parpsku zpět, dokáže skener určit vzdálenost i směr konkrétního bodu v prostoru. Tento proces je opakován několikrát pro zmapování celé oblasti zájmu, což vede k vytvoření hustých a přesných 3D bodových mračen - Point Clouds, které reprezentují povrchy a tvary snímaných objektů.


Proces skenování

Proces skenování

Náš 3D scanner

Náš 3D skener od firmy GeoSlam

3D mračno bodů

Princip LIDAR

Zpracování naměřených dat

Získaná naměřená data mají podobu 3D bodových mračen. Nástoje našich profesionálních softwarů od firmy Carlson, pak umožní zpracovat bodová mračna do podoby 3D modelů. Při tvorbě modelů terénu dokážeme odfiltrovat všechny plochy, které byly naskenovány, ale terén nereprezentují - vegetace, budovy, lidé a objekty, které se nacházely ve skenovaném prostoru. Získané 3D modely lze pak podrobit pokročilým prostorovým analýzám - generování výškových profilů a modelů TIN, měření vzdáleností, obsahů, povrchů či objemů objektů zájmu, atd.

Oblasti využití

Architektura a stavebnictví

3D laserové skenování se široce využívá v architektonických a stavebních projektech pro přesné měření a dokumentaci existujících staveb a infrastruktur jednotlivých budov a také pro plánování návrhů a renovace přírodních i kulturních krajin. Ve stavebnictví se dále využívá pro zaměření a mapování terénu, návrh a monitorování stavebních projektů, detekci deformací, pohybu konstrukcí a analýzu rizik.

konstrukce mostu

.

konstrukce mostu 2

Mračno bodů konstrukce mostu

konstrukce mostu 3

.

Průmysl a výroba

Ve výrobních prostředích se 3D laserové skenování používá pro kontrolu kvality, inspekci složitých komponent a strojů a zpětné inženýrství.

sklad

.

sklad 1

Mračno bodů skladovacích prostor

sklad 2

.

Dokumentace památek - zachování kulurního dědictví

Tato technologie je klíčová při dokumentaci a ochraně kulturních památek, artefaktů a historických budov.

pamatka1

.

pamatka2

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého

pamatka3

.

Těžba a zaměřování důlních šachet

Těžební průmysl využívá 3D laserové skenování pro přesné měření důlních prostor a zaměřování výrobních zařízení.

tunel1

.

tunel2

Mračno bodů podzemních šachet

tunel3

.

Letecká fotogrammetrie

Jak tato metoda funguje?

Letecká fotogrammetrie je technika používaná k získání přesných měření a vytváření podrobných map nebo 3D modelů povrchu Země pomocí analýzy leteckých fotografií. Princip této metody spočívá v zachycení totožních pixelů překrývajících se fotografií specifikovaných přesnou polohu a orientací při pořizování snímků v reálném čase. Jako nosič kamery, pro pořízení leteckých fotografií se obvykle využívá letadlo, dron a jiná bezpilotní zařízení. Během letu je pořízeno mnoho snímků, které jsou následně zpracovány pomocí specialního softwaru. Na základě paralaxy mezi snímky a využitím dalších údajů o pořízené fotografii (GPS souřadnic) se vypočítají 3D souřadnice bodů na povrchu snímaného objektu. Tímto způsobem je možné vytvořit hustá a přesná 3D mračna bodů - Point Clouds, která v podrobném měřítku reprezentují povrchy a tvary snímaných objektů a lze znich následně generovat 3D modely terénů, budov a jiných snímaných objektů.

Aerialní fotogrammetrie

Náš Autel EVO II RTK dron

Aerialní fotogrammetrie

Model a parametry dronu

Zpracování naměřených dat

Získaná naměřená data ve formě 3D mračen bodů mohou zpracováváme pomocí specializovaného softwaru Carlson Photo Capture. S využitím nástrojů tohoto programu lze z fotek vytvořit hustá bodová mračna a znich následně generovat 3D model objektů a terénu, výškový model a ortofoto snímek. Na těchto získaných produktech lze následně provádět analýzy a měření vzdáleností, obsahů, povrchů a objemů, dále generovat výškové profily a provádět další pokročilé prostorové analýzy.

Oblasti využití

Geografie a mapování

Letecká fotogrammetrie je důležitou a nezbytnou částí pro tvorbu geografických map, topografických modelů a digitálního terénního modelu (DTM). Pomocí těchto dat lze analyzovat a plánovat urbanistické projekty, monitorovat změny v krajině a sledovat stav životního prostředí.

Aerialní fotogrammetrie

Filtrované mračno bodů - terén

Aerialní fotogrammetrie

Terén obce

Archeologie a ochrana kulturního dědictví

Letecká fotogrammetrie se používá pro dokumentaci archeologických nalezišť, památek a historických objektů. Tímto způsobem lze vytvořit detailní a přesné 3D modely, které slouží k ochraně a zachování kulturního dědictví.


Stavebnictví a urbanismus

V oblasti stavebnictví a urbanismu se letecká fotogrammetrie využívá pro plánování a monitorování stavebních projektů, analýzu prostorového uspořádání a vytváření 3D modelů budov a infrastruktury.

Aerialní fotogrammetrie

Zachycení sídelní struktury

Aerialní fotogrammetrie

Venkovská obec

Přírodní zdroje a životní prostředí

Letecká fotogrammetrie se používá k monitorování přírodních zdrojů, sledování změn v krajině, mapování lesních porostů a výzkumu životního prostředí.

Aerialní fotogrammetrie

Vrstevnice dna vypuštěného rybníku

Aerialní fotogrammetrie

Obsah skenovaného rybníku

Naše vybavení

Jaké měřicí přístroje používáme?

Pro 3D skenování používáme ve společnosti geoobchod, s.r.o. vysoce kvalitní a výkonný, ruční 3D skener GeoSlam Horizon pro pozemní měření a měření v interiéru budov. Pro letecký sběr prostorových informací využíváme profesionální fotogrammetrický systém: dron Autel Evo II RTK.
Naše 3D skenovací zařízení nabízíme také k zapůjčení nebo k zakoupení jako nový produkt včetně veškerého potřebného zaškolení.

3D skener

3D skener Geoslam Horizon

Dron

Dron Autel Evo II RTK

Parametry 3D skeneru Geoslam Horizon

 • Metoda skenování: SLAM (simultánní lokalizace a mapování)
 • Maximální dosah: 100 metrů
 • Skennovací frekvence: až 300 000 bodů za sekundu
 • Integrovaná kamera pro získávání barevných informací
 • Přesnost skenování: ±1 cm
 • Možnost skenování v reálném čase
 • Kompaktní a snadno přenosný

Parametry dronu Autel Evo II RTK

 • Maximální letový čas na jednu baterii: 30 minut
 • Maximální letová výška: 5 km (legálně 120 m)
 • Maximální dosah ovladače: 9 km (legálně 500 m při dobré viditelnosti)
 • Polohová přesnost: GNSS modul s přesností RTK - centimetrová přesnost v reálném čase
 • Kamera: 6K 20MP kamera s 1" CMOS čipem, f/2,8 – f11.
 • Bezpečnost: Všesměrové snímání a vyhýbání se překážkám
 • Realizace mise s pokročilou inteligencí

KONTAKT
pro další informace nebo objednávky služeb:

Mgr. Bohumil Gartner
tel: 777 595 877
email: gartner@geoobchod.cz

IČ: 275 15 273
gen. Svobody 181
533 51 Pardubice
Bezplatná linka: +420 800 123 228

Kontaktujte nás